17.01.2016 SM-vauhdittomat hypyt, Helsinki

17.1.2016